ذخاير پلاسری (Placer Deposits)

تعریف و ویژگیهای ذخاير پلاسري

ذخاير پلاسری = Placer Deposits بحث ذخایر پلاسری رو با جمله زیبا زیر شروع کرده و سپس به تعریف پلاسر می پردازیم: آنکس که چرخه کامل تحول پلاسرها با همه جزئیات آن را دریابد، خواهد توانست به تنوع بی‌پایان نمودهای پلاسر پی ببرد (یو.بیلی.بین، 1983). تعریف پلاسر: کلمه پلاسر برگرفته شده از کشور اسپانیا و […]