طراحی ساختمان به چه معناست؟

طراحی ساختمان به چه معناست؟